Cserealkatrész raktárról, akár azonnal
Egyedülálló support hardvereinkre

ÁSzF

INTEGRITY iHardware Általános Szerződési Feltételek

Az INTEGRIY Kft., mint számítástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozó társaság vállalkozások részére értékesít számítástechnikai eszközöket és alkatrészeket. Vállalkozásnak tekintendő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. Az INTEGRITY Kft. ezen tevékenységi körében fogyasztónak minősülő vevőket nem szolgál ki. Jelen INTEGRITY iHardware Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban iHardware ÁSzF, illetve jelen dokumentumban ÁSzF) mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során az INTEGRITY Kft. a vállalkozások (továbbiakban: Vevők) részére számítástechnikai áru vagy eszközértékesítést végez, ennek keretében szolgáltatást nyújt és amennyiben a felek köztük létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

Az INTEGRIY Kft. (továbbiakban: INTEGRITY) adatai:
székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.
telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
cégjegyzékszám: 07-09-003739
adószám: 11115139-2-07
webáruház címe: www.ihardware.hu

Vevőkör
Azon vállalkozók, cégek jogosultak vásárolni, akik ill. amelyek a vállalkozói igazolványuk, cégbírósági bejegyzésük bemutatásával igazolni tudják bejegyzésüket, valamint kijelentik vagy igazolják, hogy az itt kapható termékek forgalmazásával vagy beépítésével tevékenységi körük szerint, üzletszerűen foglalkoznak, valamint ellenük nem kezdődött bíróság vagy más hatóság előtt olyan eljárás, mely korlátozná gazdasági tevékenységüket.

Megrendelés
Megrendelést az INTEGRITY az ihardware.hu webáruházán keresztül, szóban, valamint írásban fogad el. Rendelés esetleges lemondása csak olyan határidőig fogadható el, amíg a beszállító az INTEGRITY-től jogi és anyagi következmények nélkül elfogadja a rendelés lemondását. A beszállító által érvényesített lemondási díjat az INTEGRITY saját megrendelőjére jogosult áthárítani. Amennyiben a beszállító az INTEGRITY lemondását nem fogadja el, Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

Az INTEGRITY által közölt szállítási határidő tájékoztató jellegű, mely a beszállítók teljesítésétől függ és így előre nem látható körülmények felmerülése esetén eltolódhat. Ezek alapján a késedelmes szállításért az INTEGRITY sem jogi sem anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a szállítás több mint 6 hetet késik, a Vevő további követelések kizárásával visszaléphet a rendeléstől.

Árak
INTEGRITY az árakat az ihardware.hu weboldalon teszi közzé vagy árajánlat formájában adja meg a Vevő részére. Ezen árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a megrendelést követően, a vásárlás előtt visszaigazolt ár. Az INTEGRITY fenntartja az árváltoztatás jogát, amennyiben készleten nem lévő áruk esetén a szerződés kötést követően a beszállítójának áremelése vagy az árfolyamváltozások miatt költségnövekedése lépne fel. Ezt a Vevő felé kérésre igazolnia kell. Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig az értékesített termékek az INTEGRITY tulajdonát képezik. Amennyiben a Vevő nem teljesíti az INTEGRITYvel szembeni kötelezettségét, úgy az INTEGRITYnek jogában áll a Vevőnek átadott termékeket visszakövetelni. Vevő köteles tűrni az INTEGRITYnek a fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges, törvényes intézkedéseit.

A számlával kapcsolatos bármilyen kifogást a Vevő az esedékesség napjáig teheti meg. Az esedékesség napja után emelt kifogás nem mentesíti a Vevőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól.

Teljesítés, annak helye és időpontja
Amennyiben a felek külön megállapodásban ettől eltérően nem rendelkeznek az áru átvétel teljesítési helye az INTEGRITY telephelye (Budapest XIII., Victor Hugo u. 18-22.). Teljesítés INTEGRITY részéről az áru kiadásával egyidőben történik, mellyel egyidejűleg a számlát is kiállítja és átadja a Vevő részére. Vevő részéről a teljesítés az ellenérték kiegyenlítésével történik meg, melynek módja lehet előre utalásos, készpénzes, átutalásos. Az átutalásos (halasztott) fizetési mód feltételeiről a felek jelen ÁSzF-től külön állapodnak meg.

Az áru átvételekor a Vevő kötelezettsége a számlázott tételek sérülésmentességének és hiánytalanságának, mennyiségének ellenőrzése. Reklamációként csakis az áru átvételkor történt jelzések fogadhatók el.

Jótállás, szavatosság
Az INTEGRITY a hatályos jogszabályoknak megfelelően vállal az általa forgalmazott termékekre jótállást és szavatosságot.

Amennyiben jogszabály megengedi, akkor az INTEGRITY eltérhet a szavatossági és jótállási idők terén, beleértve a kellékszavatosság időtartamának idejét is. Amennyiben nem a jogszabályban meghatározott időtartamok érvényesek, hanem az INTEGRITY által megadottak, akkor azokat az INTEGRITY egyértelműen feltünteti a termék kínálatában, valamint a termékről kiállított számlán vagy garancialevélen, valamint szükség esetén indokolja az eltérést.

A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az INTEGRITY Budapest, XIII., Victor Hugo u. 18-22. címen lévő telephelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási igény teljesítéséhez a meghibásodott termék be-, illetve elszállítása a Vevő kötelessége.

Webáruház
INTEGRITY a www.ihardware.hu weboldalon webáruházat üzemeltet, ahol a Vevők valósidejű ár-, termék- és készletinformációkat kaphatnak, valamint rendeléseket adhatnak le.

Az INTEGRITY elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai online webáruházán keresztül egyedi jelszóval és felhasználónévvel vehetők igénybe. A jelszó és a felhasználónév megadásával Vevő közvetlen információt szerezhet az INTEGRITYtől rendelhető termékekről. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelszó és a felhasználónév egyértelműen azonosítja a Vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Vevő megtette.

Vevő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért. Az INTEGRITY nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Vevőnél, akár harmadik személyeknél. Vevő köteles helytállni a jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Vevő az esetleges jóváírási igényével az INTEGRITY illetékes kollégáival egyedileg állapodik meg.

Vásárolt termékek exportálása
Az INTEGRITY által szállított termékek felhasználási és rendeltetési helye alapesetben Magyarország. A szerződésben szereplő termékek újraexportálása a Vevő számára Magyarország, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. Vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes hatóságoknál, illetve függetlenül attól, hogy megadja-e a szállított termékek végleges rendeltetési helyét, saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket, mielőtt ilyen terméket exportál. Az újraexportálásból eredő esetleges jogi és anyagi következményekért az INTEGRITY nem felel.

Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják el.

Vevő bármely termék – akár hagyományos, akár a webáruházon keresztül történt – megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az INTEGRITY iHardware Általános Szerződési Feltételeit.

Amennyiben az ÁSzF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Esetleges jogvita esetére az INTEGRITY székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességében egyeznek meg a Felek.

 

Budapest, 2016. július 1.